neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Ohrozené druhy vtákov Slovenska
( zoznam druhov )


vedecký názov
(v zátvorke je uvedený názov
autora a rok pomenovania)
slovenský názov
    
(uvedené sú staré,
aj nové názvy)

K r i t i c k y   o h r o z e n é   d r u h y :
1.  Falco cherrug
    
(Gray, 1834)
sokol rároh
2.  Haliaeetus albicilla
    
(Linnaeus, 1758)
orliak morský
3.  Hieraaetus pennatus
    
(Gmelin, 1788)
orol (malý) myšiakovitý
4.  Lanius senator
    
(Linnaeus, 1758)
strakoš červenohlavý
5.  Monticola saxatilis
    
(Linnaeus, 1766)
skaliar pestrý
6.  Numenius arquata
    
(Linnaeus, 1758)
hvizdák veľký
7.  Otis tarda
    
(Linnaeus, 1758)
drop (veľký) fúzatý

O h r o z e n é   d r u h y :
1.  Acrocephalus melanopogon
    
(Temminck,1823)
trsteniarik tamaryškový (šašiniarik tenkozobý)
2.  Anas acuta
    
(Linnaeus, 1758)
kačica ostrochvostá
3.  Anser anser
    
(Linnaeus,1758)
hus divá
4.  Anthus campestris
    
(Linnaeus, 1758)
ľabtuška poľná
5.  Aquila heliaca
    
(Savigny, 1809)
orol kráľovský
6.  Ardea purpurea
    
(Linnaeus, 1766)
volavka purpurová
7.  Ardeola ralloides
    
(Scopoli, 1769)
volavka (čaplička) vlasatá
8.  Aythya nyroca
    
(Güldenstädt, 1769)
chochlačka bielooká
9.  Burhinus oedicnemus
    
(Linnaeus, 1758)
ležiak úhorový
10. Circaetus gallicus
    
(Gmelin, 1788)
hadiar krátkoprstý
11. Coracias garrulus
    
(Linnaeus, 1758)
krakľa belasá
12. Egretta alba
    
(Linnaeus, 1758)
volavka biela (beluša veľká)
13. Egretta garzetta
     (Linnaeus, 1766)
volavka striebristá (beluša malá)
14. Emberiza hortulana
    
(Linnaeus, 1758)
strnádka záhradná
15. Falco peregrinus
    
(Tunstall, 1771)
sokol sťahovavý
16. Falco vespertinus
    
(Linnaeus, 1766)
sokol červenonohý
17. Himantopus himantopus
    
(Linnaeus, 1758)
šišila bocianovitá
18. Chlidonias hybridus
    
(Pallas, 1811)
rybár (čorík) bahenný
19. Limosa limosa
    
(Linnaeus, 1758)
brehár čiernochvostý
20. Milvus milvus
    
(Linnaeus, 1758)
haja červená
21. Otus scops
     (Linnaeus, 1758)
výrik lesný
22. Platalea leucorodia
    
(Linnaeus, 1758)
lyžičiar biely
23. Recurvirostra avosetta
    
(Linnaeus, 1758)
šabliarka modronohá

Z r a n i t e ľ n é   d r u h y :
1.  Anas clypeata
    
(Linnaeus, 1758)
kačica lyžičiarka
2.  Anas crecca
    
(Linnaeus, 1758)
kačica chrapkavá
3.  Aquila chrysaetos
    
(Linnaeus, 1758)
orol skalný
4.  Asio flammeus
    
(Pontoppidan, 1763)
myšiarka močiarna
5.  Botaurus stellaris
    
(Linnaeus, 1758)
bučiak trsťový
6.  Circus pygargus
    
(Linnaeus, 1758)
kaňa popolavá
7.  Chlidonias niger
    
(Linnaeus, 1758)
rybár (čorík) čierny
8.  Ixobrychus minutus
    
(Linnaeus, 1766)
bučiačik močiarny
9.  Lanius minor
    
(Gmelin, 1788)
strakoš kolesár
10. Luscinia svecica
    
(Linnaeus, 1758)
slávik modrák
11. Milvus migrans
    
(Boddaert, 1783)
haja tmavá
12. Nycticorax nycticorax
    
(Linnaeus, 1758)
bučiak (chavkoš) nočný
13. Podiceps grisegena
    
(Boddaert, 1783)
potápka červenokrká
14. Tetrao tetrix
    
(Linnaeus, 1758)
tetrov hoľniak
15. Tetrao urogallus
    
(Linnaeus, 1758)
tetrov hlucháň
16. Tringa totanus
     (Linnaeus, 1758)
kalužiak červenonohý
17. Tyto alba
     (Scopoli, 1769)
plamienka driemavá
18. Upupa epops
    
(Linnaeus, 1758)
dudok chochlatý

M e n e j   o h r o z e n é   d r u h y :
1.  Accipiter gentilis
    
(Linnaeus, 1758)
jastrab lesný
2.  Accipiter nisus
    
(Linnaeus, 1758)
jastrab krahulec
3.  Acrocephalus arundinaceus
    
(Linnaeus, 1758)
trsteniarik škriekavý
4.  Actitis hypoleucos
    
(Linnaeus, 1758)
kalužiak riečny (kalužiačik malý)
5.  Alcedo atthis
    
(Linnaeus, 1758)
rybárik riečny
6.  Anas querquedula
    
(Linnaeus, 1758)
kačica chrapľavá
7.  Anas strepera
    
(Linnaeus, 1758)
kačica chripľavá
8.  Ardea cinerea
    
(Linnaeus, 1758)
volavka popolavá
9.  Athene noctua
    
(Scopoli, 1769)
kuvik plačlivý
10. Bonasa bonasia
    
(Linnaeus, 1758)
jariabok hôrny
11. Buteo buteo
    
(Linnaeus, 1758)
myšiak lesný
12. Buteo lagopus
    
(Pontoppidan, 1763)
myšiak severský
13. Ciconia ciconia
     (Linnaeus, 1758)
bocian biely
14. Ciconia nigra
     (Linnaeus, 1758)
bocian čierny
15. Cinclus cinclus
    
(Linnaeus, 1758)
vodnár potočný
16. Circus aeruginosus
    
(Linnaeus, 1758)
kaňa močiarna
17. Columba oenas
    
(Linnaeus, 1758)
holub plúžik
18. Coturnix coturnix
    
(Linnaeus, 1758)
prepelica poľná
19. Crex crex
    
(Linnaeus, 1758)
chriašteľ (chrapkáč) poľný
20. Dendrocopos leucotos
    
(Bechstein, 1803)
ďateľ bielochrbtý
21. Emberiza cia
    
(Linnaeus, 1766)
strnádka ciavá
22. Falco subbuteo
    
(Linnaeus, 1758)
sokol lastovičiar
23. Falco tinnunculus
     (Linnaeus, 1758)
sokol myšiar
24. Galerida cristata
    
(Linnaeus, 1758)
pipíška chochlatá
25. Gallinago gallinago
    
(Linnaeus, 1758)
močiarnica mekotavá
26. Charadrius dubius
    
(Scopoli, 1786)
kulík riečny
27. Lanius excubitor
    
(Linnaeus, 1758)
strakoš sivý
28. Larus melanocephalus
    
(Temminck, 1820)
čajka čiernohlavá
29. Locustella luscinioides
    
(Savi, 1824)
svrčiak slávikovitý
30. Luscinia luscinia
    
(Linnaeus, 1758)
slávik tmavý
31. Merops apiaster
    
(Linnaeus, 1758)
včelárik zlatý
32. Panurus biarmicus
    
(Linnaeus, 1758)
fúzatka trsťová
33. Perdix perdix
    
(Linnaeus, 1758)
jarabica poľná
34. Pernis apivorus
    
(Linnaeus, 1758)
včelár lesný
35. Podiceps nigricollis
    
(Brehm, 1831)
potápka čiernokrká
36. Porzana parva
    
(Scopoli, 1769)
chriašteľ malý
37. Porzana porzana
    
(Linnaeus, 1766)
chriašteľ bodkovaný
38. Prunella collaris
     (Scopoli, 1769)
vrchárka červenkavá
39. Scolopax rusticola
    
(Linnaeus, 1758)
sluka lesná
40. Sterna hirundo
    
(Linnaeus, 1758)
rybár riečny
41. Strix uralensis
    
(Pallas, 1771)
sova dlhochvostá
42. Tichodroma muraria
    
(Linnaeus, 1766)
murárik červenokrídly
43. Turdus torquatus
    
(Linnaeus, 1758)
drozd kolohrivý
44. Vanellus vanellus
     (Linnaeus, 1758)
cíbik chochlatý


(poskytol SOVS)
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.